Helir-Valdor Seeder: Isamaa programmi selgroog ja eesmärk on rahvusriigi kestmine

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder tutvustas volikogule erakonna valimisprogrammi.

Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederi kõne erakonna volikogul 21.01.2023.

Tere päevast, head erakonnakaaslased, head aatekaaslased!

Rõõm näha teid siin volikogu koosolekul saalis ja tervitused kõigile, kes jälgivad meid ekraani tagant. Mina räägin täna Isamaa programmist, seepärast, et järjekordsed valimised on tulemas ja see on igale erakonnale küpsuseksam. Mina olen küll veendunud, et Isamaa on selleks eksamiks väga hästi valmistunud. Meil on valminud väga hea programm ja ma kohe alguseks tänan kõiki teid ja neid, kes on programmi panustanud. Selle väljatöötamises pole osalenud ainult erakonna liikmed, vaid meil on erinevates valdkondades abiks olnud ka erinevad eksperdid väljastpoolt erakonda. See teadmine, mis meie programmis kirja pandud, on palju laiem kui ainult meie enda erakonna liikmete panus ja teadmine. See programm ongi kogu Eesti arendamiseks.

Isamaa programm pole muinasjutt ega ilukirjanduslik lugemine. See pole üldsõnaline mugavusprogramm, kus lubatakse kõigile midagi ning välditakse teravusi ja selgeid seisukohti.

Isamaa programm on väärtuspõhine, lähtub isamaalisest maailmavaatest ja on selgete prioriteetidega. Meie programm on tulevikku vaatav ning sisaldab julgeid ja konkreetseid ettepanekuid. Meie programm on praktiline. Me käsitleme ühiskonda tervikuna. See on isamaalise Eesti arendamise kava. Kava, mille läbiv sõnum, selgroog ja eesmärk on rahvusriigi kestmine. Sellest mõttest lähtuvad kõik meie programmi peatükid ja prioriteedid.

Esiteks: riigikaitse ja rahvuslik julgeolek.

See ei tähenda ainult riigikaitsekulusid, milleks on vaja eraldada eelarvest nii palju raha, kui vaja, et vajalikud võimekused saaksid kiiremas korras välja arendatud – vajadusel ka üle kolme protsendi SKTst ja vajadusel riigikaitselaenu kasutades. Julgeolekut tagamata ei ole võimalik arendada ei kultuuri, ei haridust, ei majandust, mitte midagi, nagu kinnitab meile praegune Venemaa agressioon Ukrainas.

Hangime Eestile rannakaitse, kaudtule ja suurtükisüsteemid ning lühi- ja keskmaa õhutõrje. Taotleme vähemalt ühe NATO brigaadi püsivat paiknemist Eestis. Tugevdame kaitseliitu, politseid ja piirivalvet, päästeametit ja kiirendame Eesti-Vene ajutise kontrolljoone väljaehitamist.

Samuti on oluline kõige laiemapõhjalisem elanikkonna kaitse ja turvalisus – see puudutab nii varjendeid kui ka inimeste informeerimist, kuidas nad peavad kriisiolukorras käituma. Lõpetame Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõiguse kohalikel valimistel. Rahvusliku julgeoleku tagamine nõuab meie poliitikutelt ja diplomaatidelt tarka initsiatiivikust rahvusvahelises suhtluses, liitlaste ühtsuse hoidmisel ja Venemaa ohu teadvustamisel.

Teiseks: Eesti rahva kestmine, demograafiline olukord, perepoliitika.

Head sõbrad, elementaarne tõde ja loodusseadus on, et ilma Eesti inimesteta, ilma eestlasteta ei ole eesti rahvast. Ei ole ka Eesti riiki. Me tunneme uhkust, et oleme Ukraina suurimad toetajad selles sõjas. Aga millegi pärast häbenevad mitmed Eesti poliitikud ja erakonnad olla suurimad Eesti perede toetajad. Isamaa ei häbene. Eesti erinevaid põlvkondi ühendav ja lastega peresid kõikjal Eestis toetav poliitika on Isamaa poliitiline nurgakivi olnud erakonna asutamisest alates.

Meie ei vastanda ühe- ega kahelapselisi peresid lasterikastele peredele. Viime ellu perepõhise tulumaksureformi, mis annab perele iga alaealise lapse eest 5000 eurot tulumaksuvabastust. Taastame abikaasade ühisdeklaratsiooni. Suurendame oluliselt vanemapensioni. Tõstame esimese ja teise lapse toetuse 100 eurole kuus, võrdsustades kõik lastetoetused.

Lasteaiakohtade olemasolu, kvaliteetse hariduse kättesaadavus ja peresõbralik avalik ruum, ajakirjanduse ja meedia positiivne hoiak, omavalitsuste ja tööandjate peresõbralike tingimuste loomine, riiklik stabiilne perepoliitika – kõik see üheskoos loob kindlustunde lastega peredele ja tagab Eesti rahva kestmise.

Olukorras, kus sündide arv Eestis on saja aasta madalaim, peame tõsiselt mõtlema, kuidas edasi. Sellest ei tohi vaikida. Peame tunnistama, et tegu on suurima väljakutsega julgeoleku tagamise kõrval, kui isegi karmidel sõja-aastatel sündis Eestis rohkem lapsi kui praegu.

Mitmed erakonnad eelistavad demograafilise olukorra keerulisusest vaikida ega käsitle üldse oma programmis seda teemat. Isamaa ei saa vaikida.

Kolmandaks: eesti vaim, haridus, keel ja kultuur. See on eestlaste eneseksolemine.

Siinkohal ma tsiteerin Anton Hansen Tammsaaret 1939. aastast: „Kui tahame end tõelikult aidata, peame kasvatama sisemist veendumust, et ainuke meie õige pääsetee on truuduses oma maa, oma rahva, oma keele, oma kultuuri, oma omapära vastu. Kui meil see tõetundmine puudub, siis ei või meid keegi aidata, sest me oleme nagu hunnik liivateri, mida tuulepuhang lennutab, või nagu suits, mis hajub ilmaruumis.“

Nagu suits, mis hajub ilmaruumis… Peame kaitsma ja arendama otsustavalt eesti keele ruumi ja eesti keele kasutamist avalikus ruumis laiemalt. Viime lõpule ülemineku eesti õppekeelele lasteaedades ja koolides, millele seadusandliku aluse lõime käesolevas valitsuses Isamaa algatusel. Jätkame tasuta eestikeelse kõrghariduse arendamist, võimaldame kõrgkoolide õppejõududele maksta väärikat palka ja tagame hariduse, sealjuures ka kõrghariduse, stabiilselt kasvava rahastamise.

Suurendame riiklikku rahastamist lasteaia- ja huviharidusõpetajatele ning tõstame õpetajate miinimumpalga 125 protsendini Eesti keskmisest palgast. Seadustame haridusministeeriumis välja töötatud vajalikud keeleseaduse muudatused, mis sätestavad selgelt eesti keele oskuse nõuded kohalikele omavalitsustele ja riigiasutustele, samuti igapäevases teeninduses ja tugevdame järelevalvet. Kehtestame eesti keele oskuse nõude kohalike omavalitsuste volikogude kandidaatidele.

Neljandaks: inimeste toimetulek, kestlik, keskkonnasäästlik ja konkurentsivõimelise majanduse arendamine.

Elu on kinnitanud, et ka kapitalil on siiski rahvus ja riiklik päritolu. Riiklike huvide ja oma inimeste eest tuleb seista. See tähendab inimestele iseseisvalt hakkama saamiseks tingimuste loomist, toimetuleku ja rahvusliku majanduse toetamist. See tähendab võitlust inflatsiooni ja kõrgete energiahindadega. See on majanduspoliitika aga ka julgeoleku küsimus.

Investeerime ja soodustame investeeringuid energiajulgeolekusse, erinevate tootmisvõimsuste väljaarendamisse ja varustuskindluse suurendamisse. Jätkame investeeringuid juhitava tootmisvõimekuse arendamiseks kuni alternatiivsete lahenduste väljaarendamiseni. Võitleme mõistliku hinnalae eest CO2 kvoodile, õiglaselt ja läbipaistvalt toimiva elektribörsi hinnakujunduse eest ja rakendame siseriiklikult vastavat poliitikat.

Muudame elektri universaalteenuse hinnakujundust nii, et tarbijale müüdava universaalelektri hind sõltub sellest, kumb on odavam, kas börsihind või universaalteenus.

Suuname Euroopa Liidu ja siseriiklikud vahendid ettevõtete konkurentsivõime suurendamiseks ja taristu kiiremaks väljaarendamiseks. Seisame ühise põllumajanduspoliitika võrdsete konkurentsitingimuste eest ja kehtestame väärtuslikule põllumaale kaitse. Majandame efektiivselt ja säästvalt Eesti loodusressursse ning hoiame Eesti maksukeskkonna stabiilsena.

Elu meie ümber on kiiresti muutuv. Peame olema paindlikud ja võimelised ka kiiresti reageerima muutuvale maailmale ja oludele. Isamaa erakond on varasema poliitikaga tõestanud, et oleme selleks võimelised. Tuletan siinkohal meelde 2015. aasta valimisi, kui meist keegi ei teadnud, et kohe pärast valimisi järgneb üleeuroopaline suur rändekriis. Või mõtleme, kuidas eelmiste Riigikogu valimiste eel ei teadnud me keegi, et järgneb selline energiakriis, rekordiline inflatsioon ja laieneb Venemaa agressioon Ukrainasse niisuguses mastaabis, nagu ta praeguseks on laienenud.

Ka sellel valimisperioodil on Isamaa väga operatiivselt reageerinud kõigile neile muudatustele, olles kas koalitsioonis või opositsioonis. Tuletan meelde, et kõik Riigikogu Ukraina-teemalised avaldused ja otsused on alguse saanud Isamaa liikmete initsiatiivil.

Head erakonnakaaslased. Isamaa programm on julge ja selge. Minu lühike sissejuhatus andis vaid põgusa ülevaate Isamaa plaanidest Eestimaa arendamisel. See on hea plaan ja hea programm. Aga Eestile on sellest kasu ainult siis, kui suudame selle ellu viia. Isamaa on tõestanud, et suudame. Selleks on vaja meie ühist pingutust, et meie sõnum ja programmilised seisukohad jõuaksid valijateni, jõuaksid Eesti inimesteni.

Tänan kõiki, kes panustasid programmi väljatöötamisse. Esimeste vastukajade kohaselt on Isamaa programm parim, mille erakonnad on seni avaldanud. Mulle tundub ka niimoodi ja käed juba sügelevad selle elluviimise järele. Loodan, et teil samuti.

Kinnitame tänasel volikogul meie programmi, sest Eesti ootab seda. Maailmas on vaid üks Eesti. On vaid üks isamaa!

Kommentaarid artiklile “Helir-Valdor Seeder: Isamaa programmi selgroog ja eesmärk on rahvusriigi kestmine

  • 17. veebr. 2023 kell 00:19
    Permalink

    Üllar Saaremäe pole ühtegi arvamust esitand,tean et ta võõrast võimu ei poolda,aga reklaamiks Isamaale sobib ta küll…hoidke siis kered kõvad,vähem reklaami,rohkem tegusi !

    Vasta

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga