ÜRO rändeleppe teabenõued ja ministeeriumite vastused

Helen Hääl on rändeleppe teemat valitsuskriisist saati päevakajalisena hoidnud. FOTO: Eesti Uudised

Isamaa liige ja rändeleppe kriitik Helen Hääl esitas seoses ÜRO rändeleppega Välisministeeriumile ja Justiitsministeeriumile teabenõuded. Eesti Uudised avaldab nii teabenõuded kui ministeeriumite vastused.

Teatavasti ei toetanud Vabariigi Valitsus Eesti liitumist ÜRO rändepaktiga. Eesti esindajal puudus valitsuse mandaat Eesti liitumise poolt hääletamiseks.

Vabariigi Valitsus kiitis üksnes heaks Eesti seisukohad osalemiseks ÜRO ja EL liikmesriigina globaalse ränderaamistiku valitsuste vahelistel läbirääkimistel ja konsultatsioonidel.

Sellele vaatamata saatis Välisministeerium Eesti esindaja Marrakechi, kes kiitis ilma Valitsuse volitusmandaadita heaks ÜRO globaalse rändepakti. Pakt suruti läbi jõuliselt, valitsusest ning rahva tahtest mööda minnes. Ammu pole Eesti ajaloos ükski teema nii kirglikku avalikku tähelepanu pälvinud.

ÜRO rändepakti kriitik Helen Hääl tegi ametlikud teabenõuded nii Justiitsministeeriumisse kui Välisministeeriumisse. Avaldame nii teabenõuded kui Justiitsministeeriumi ning Välisministeeriumi vastused teabenõuetele. 

Kahe Valitsuskabineti liikme seisukohad on täiesti vastuolulised.

Teabenõue Välisministeeriumile

 Austatud välisminister Sven Mikser. Pöördun välisministeeriumi poole teabenõudega olulises küsimuses ning loodan saada vastuse viivitamatult. 

Teadaolevalt kiitis Vabariigi Valitsus heaks Eesti seisukohad osalemiseks ÜRO ja EL liikmesriigina globaalse ränderaamistiku valitsuste vahelistel läbirääkimistel ja globaalse pagulasraamistiku ametlikel konsultatsioonidel. 

Palun vastata järgmistele küsimustele: 

1. Millisel Vabariigi Valitsuse istungil ja millise otsustusega kiideti heaks nende läbirääkimiste lõpptulemused? 

2. Millisel Valitsuse istungil ja millise otsustusega anti Eesti esindajale volitusmandaat esindada Eestit ja heaks kiita ÜRO globaalne ränderaamistik

3. Millisel Valitsuse istungil ja millise otsustusega anti Eesti esindajale volitusmandaat esindada Eestit ja heaks kiita ÜRO globaalne pagulasraamistik

 Palun vastavalt Avaliku teabe seaduse § 18 lg 1 vastust viivitamatult allakirjutanud elektronposti aadressile helen.haal@concordia.ee. 

Välisministeeriumi vastus teabenõudele

Edastan vastused Teie poolt esitatud teabenõudes tõstatatud küsimustele globaalse rände- ja pagulasraamistiku teemal.

  • Millisel Vabariigi Valitsuse istungil ja millise otsustusega kiideti heaks nende läbirääkimiste lõpptulemused?

Vabariigi Valitsus kiitis 22. märtsil 2018 heaks seisukohad nii globaalse rände- kui pagulasraamistiku kohta. Mõlema raamistiku lõppversioonid on kooskõlas Vabariigi Valitsuse seisukohtadega. Globaalse rände- ja pagulasraamistiku toetamisel on Eesti lähtunud sellest, et raamistik on kooskõlas Eesti seadusandlusega ega sea uusi kohustusi. Igal riigil on õigus kujundada ise oma rändepoliitikat kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Oma hinnangu ÜRO globaalsele ränderaamistikule on andnud ka õiguskantsler Ülle Madise, kes rõhutas samuti, et ränderaamistik ei too riikidele õiguslikke kohustusi ega ole ülimuslik Eesti seaduste suhtes. Õiguskantsleri hinnanguga saab tutvuda siin.

  • Millisel Valitsuse istungil ja millise otsustusega anti Eesti esindajale volitusmandaat esindada Eestit ja heaks kiita ÜRO globaalne ränderaamistik?

Riigikogu tegi 26. novembril 2018 ränderaamistikku toetava avalduse. Sellest tulenevalt ja võttes arvesse, et globaalse ränderaamistiku lõppversioon on kooskõlas Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2018 seisukohtadega, otsustas peaminister lähtuda välissuhtlemisseadusega talle ja välisministrile antud välissuhtlemisalasest pädevusest ning toetada ÜRO Peaassambleel asjaomast resolutsiooni, millega kiidetakse heaks ränderaamistik. ÜRO Peaassambleel 19. detsembril 2018 toimunud ränderaamistiku ametlikul heakskiitmisel esindas Eestit vastavalt välissuhtlemisseadusele Eesti Vabariigi suursaadik ÜRO juures Sven Jürgenson.

  • Millisel Valitsuse istungil ja millise otsustusega anti Eesti esindajale volitusmandaat esindada Eestit ja heaks kiita ÜRO globaalne pagulasraamistik?

Nagu esimeses punktis viidatud, kiitis Vabariigi Valitsus heaks Eesti seisukohad ÜRO globaalse pagulasraamistiku juba 22.märtsil 2018 ning ka raamistiku lõppversioon on kooskõlas antud seisukohtadega. Eesti esindamine ÜROs, st ka ÜRO Peaassambleel põgenikega seotud küsimusi käsitleva resolutsiooni, millega muu hulgas kinnitati globaalne pagulasraamistik, vastuvõtmisel, on korraldatud välissuhtlemise seaduse ning teiste vastavate õigusaktide alusel. Eestit esindas ÜRO Peaassambleel resolutsiooni üle toimunud hääletusel Eesti suursaadik ÜRO juures Sven Jürgenson.

Ühtlasi tuleb võtta arvesse, et globaalse pagulasraamistiku väljatöötamine ei toimunud mitte valitsustevahelistel läbirääkimistel, vaid ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Ameti veetud konsultatsioonidel, kus olid juures kõik ÜRO liikmesriigid ja teised huvitatud osapooled. 

Lugupidamisega

Käthlin Saluveer

Teabenõue Justiitsministeeriumile

 Austatud justiitsminister Urmas Reinsalu. Pöördun justiitsministeeriumi poole teabenõudega olulises küsimuses ning loodan saada vastuse viivitamatult. 

Teadaolevalt kiitis Vabariigi Valitsus heaks Eesti seisukohad osalemiseks ÜRO ja EL liikmesriigina globaalse ränderaamistiku valitsustevahelistel läbirääkimistel ja globaalse pagulasraamistiku ametlikel konsultatsioonidel. 

Palun vastata järgmistele küsimustele: 

1. Millisel Vabariigi Valitsuse istungil ja millise otsustusega kiideti heaks nende läbirääkimiste lõpptulemused? 

2. Millisel Valitsuse istungil ja millise otsustusega anti Eesti esindajale volitusmandaat esindada Eestit ja heaks kiita ÜRO globaalne ränderaamistik? 

3. Millisel Valitsuse istungil ja millise otsustusega anti Eesti esindajale volitusmandaat esindada Eestit ja heaks kiita ÜRO globaalne pagulasraamistik? 

Palun vastavalt Avaliku teabe seaduse § 18 lg 1 vastust viivitamatult allakirjutanud elektronposti aadressile helen.haal@concordia.ee. 

Justiitsministri vastus teabenõudele

Tänan Teid selle eest, et pöördusite minu poole sellises olulises küsimuses, mis puudutavad Eesti seisukohti ÜRO globaalse ränderaamistiku valitsustevahelistel läbirääkimistel ja ÜRO globaalse pagulasraamistiku ametlikel konsultatsioonidel. 

Vastuseks Teie küsimustele saan tõdeda järgmist: 

Välisministeeriumi hinnangul andis Vabariigi Valitsus 22. märtsil 2018. aastal mandaadi nii ränderaamistiku kui pagulasraamistiku läbirääkimisteks ja kuivõrd raamistike lõppversioonid vastavad saadud mandaadile, puudus vajadus uuesti seisukohtade Vabariigi Valitsusse esitamiseks ja Eesti saab mõlema raamistiku heakskiitmist toetada. 

Minu arvates on selline välisministeeriumi võetud lähtekoht väär. Vabariigi Valitsus ei ole andnud välisministrile mandaati ei ränderaamistiku ega pagulasraamistiku heakskiitmiseks. Vabariigi Valitsuse mandaat on olemas üksnes nende raamistike üle läbirääkimiste pidamiseks. Vabariigi Valitsuse liikmed ei jõudnud 15.11.2018. a ränderaamistiku toetamise küsimuses konsensusele ja Vabariigi Valitsus ei ole seega oma otsust teinud. Riigikogu on 26. novembril 2018. aastal võtnud vastu oma ränderaamistikku puudutava avalduse, milles väljendab oma poliitilist tahet. Pean samas vajalikuks rõhutada, et ÜRO globaalse pagulasraamistiku toetamise küsimust ei ole välisministeerium isegi Vabariigi Valitsusele seisukohavõtuks esitanud. 

Juba kevadel pöörasin välisministeeriumi esitatud nappe selgitusi arvesse võttes tähelepanu nende raamistike probleemkohtadele, eriti ohule kujuneda rahvusvaheliseks tavaõiguseks. Läbirääkimiste järgselt esitas välisministeerium novembris 2018 Vabariigi Valitsusele aga järjekordselt väga napisõnalise seletuskirja ränderaamistiku kohta, andes selles vaid üldise hinnangu ränderaamistiku vastavusest Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2018. aasta seisukohtadele. 

Lugupidamisega

Urmas Reinsalu Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga